Διοικητικό Συμβούλιο
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΜΠΗΤΡΟΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΗΤΡΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ
 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΗΤΡΟΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ
 
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΠΗΤΡΟΥ Π. ΛΗΔΑ
 
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΚΑΛΑΒΡΟΣ Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΜΠΗΤΡΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ