Μερίσματα
Ποσά σε € 2000

 

2001-2004

 

2005
2006
2007
2008
   

Καταβληθέν Μέρισμα
ανά Μετοχή

Πρόσθετο Μέρισμα (Αναλογία ιδίων Μετοχών

0,029 - 0,10
0,05
0,10

 

0,05

0,0011

   
Συνολικό Μέρισμα 519.930 - 1.618.999 809.499
1,618.999
809.499
   
Τελευταία ημερομηνία
δικαιώματος στο μέρισμα
6/8/2001 - 07/07/2006
11/07/2007
16/07/2008
17/7/2009    
Ημερομηνία διαπραγμάτευσης
χωρίς το δικαίωμα μερίσματος
7/8/2001 - 10/07/2006
12/07/2007
17/07/2008
15/7/2009    
Ημερομηνία έναρξης
καταβολής μερίσματος
- - 18/07/2006
20/07/2007
25/07/2008
22/07/2009