Υπηρεσίες
  • Επιπέδωση και Κοπή Λαμαρινών
  • Αμμοβολή και Βαφή
  • Φλογοκοπή και Υπηρεσίες Παντογράφου
  • Σχίσιμο Ταινιών
  • Κοπή Επιμήκων Προϊόντων
  • Παραγωγή Κοιλοδοκών - Σωληνών - Στραντζαριστών
logo_metalourgiki.png