Επιτροπή Ελέγχου - Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής

Μέλη

Η Επιτροπή  Ελέγχου  εκλέγεται από το ΔΣ της εταιρίας και απαρτίζεται από μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ.
Σκοπός

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει ως κύριο καθήκον την παροχή κάθε βοήθειας προς το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την ενάσκηση των εποπτικών αρμοδιοτήτων του σχετικά με:

  • Την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των διαδικασιών και συστημάτων εσωτερικού ελέγχου που έχει θεσπίσει η Διοίκηση.
  • Την εποπτεία επί της ελεγκτικής λειτουργίας και την αξιολόγηση του τμήματος εσωτερικού ελέγχου και των εξωτερικών ελεγκτών αναφορικά με την ανεξαρτησία, την ακεραιότητα, την επάρκεια και την απόδοση αυτών.