Επιτροπή Αποδοχών -Πολιτική Αποδοχών-Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής

Η Επιτροπή Αποδοχών, ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι αρμόδια για τη διαμόρφωση, έλεγχο εφαρμογής και περιοδική αναθεώρηση της πολιτικής αποδοχών της Εταιρίας , λαμβάνοντας υπόψη τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των μετόχων, των επενδυτών και των εργαζομένων καθώς και το δημόσιο συμφέρον, προσανατολίζεται δε στη μακροπρόθεσμα συνετή και χρηστή διαχείριση της  Εταιρίας  και την αποτροπή ή την ελαχιστοποίηση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων που αποβαίνουν σε βάρος αυτής της διαχείρισης.
H Επιτροπής Αποδοχών αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων τουλάχιστον δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.