Μετοχική Σύνθεση
ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 07/08/2013
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ %
       
1
ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ A.E.   0,00%
2
ΜΠΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓIΩΤΗ 4.572.264
28,86%
3
ΜΠΗΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 4.103.827
25,90%
4
ΜΠΗΤΡΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ συζ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 1.014.243
6,40%
5
ΜΠΗΤΡΟΥ ΛΗΔΑ   του  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 1.623.733
10,25%
6
 BIG SOLAR ΑΕ
                             1.217.845
                      7,69%
7
ΕΥΡΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 3.310.479
20,90%
ΣΥΝΟΛΟ: 15.842.391 100,00%