Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

Όραμα της Μπήτρος Μεταλλουργική είναι η διατήρηση της ηγετικής θέσης που κατέχει στην ελληνική αγορά και το όνομά της να καταστεί συνώνυμο της υψηλής ποιότητας στα προϊόντα σιδήρου.

Η πολιτική ποιότητας της Μπήτρος Μεταλλουργική συνίσταται κατ' αρχήν στην πλήρη ικανοποίηση των πελατών της σε κάθε συναλλαγή που έχουν με την επιχείρηση και στην συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων προϊόντων ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης κάλυψη των αναγκών τους.

Για το σκοπό αυτό η Μπήτρος Μεταλλουργική συνεργάζεται με κορυφαίες εταιρείες του κλάδου διεθνώς, ελέγχοντας τις παραλαμβανόμενες πρώτες ύλες και εμπορεύματα, ενώ παράλληλα δεσμεύεται για την εφαρμογή και συνεχή βελτίωση Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001 πλήρως εναρμονισμένου με τις ανάγκες και τους στόχους της.

Όλοι εμείς η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι στην Μπήτρος Μεταλλουργική, επειδή πιστεύουμε στην συνεχή βελτίωση, δεσμευόμαστε στους ακόλουθους στόχους:

  1. την πιστή εφαρμογή και την συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001,
  2. την συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να εξασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και όλοι να γνωρίζουν ότι αφορά στην ποιότητα,
  3. τον διαρκή εκσυγχρονισμό και αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η τεχνολογία για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη εκτέλεση των εργασιών,
  4. την ελάττωση των μη συμμορφούμενων προϊόντων κατά την παραγωγή,
  5. τη διαρκή μείωση του λειτουργικού και παραγωγικού κόστους,
  6. τη διαρκή βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών.
  7. τη συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.

Όλα αυτά πιστεύουμε ότι έχουν ως αποτέλεσμα όχι μόνον την καλύτερη δυνατή εικόνα της επιχείρησης στην αγορά, αλλά και ένα αίσθημα υπερηφάνειας και ικανοποίησης για όλους εμάς, Διοίκηση και εργαζόμενους, που εργαζόμαστε για την πρόοδο της Μπήτρος Μεταλλουργική.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Π. Μπήτρος