Επιτροπή Αμοιβών

H Επιτροπής Αμοιβών αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων τουλάχιστον δύο ανεξάρτητα. Σκοπός της Επιτροπής Αμοιβών είναι η διασφάλιση της ομαλής  υλοποίησης και παρακολούθησης της Πολιτικής Αμοιβών.
Ειδικότερα, η Επτροπή Αμοιβών είναι αρμόδια για τη διαμόρφωση, τον έλεγχο εφαρμογής και την περιοδική αναθεώρηση της Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των μετόχων, των επενδυτών και των εργαζομένων καθως και το δημόσιο συμφέρον.