Επιτροπή Αμοιβών και Παροχών

Μέλη

  • ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
  • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
  • ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Στις συνεδριάσεις της επιτροπής μπορούν να παρίστανται επίσης και οι:

  • Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης
  • Οικονομικός Διευθυντής
  • Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων

Σκοπός

Η εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της πολιτικής αμοιβών, παροχών και κινήτρων για τα ανώτατα στελέχη της Εταιρίας, σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς με στόχο την προσέλκυση, διατήρηση και ενεργοποίηση του κατάλληλου ανώτατου στελεχιακού δυναμικού.