Επιτροπή Αμοιβών

Η επιτροπή Αμοιβών  έχει συσταθεί με σκοπό την εισήγηση προς το Δ.Σ των αμοιβών των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ, των διευθυντικών στελεχών και γενικότερα της πολιτικής αμοιβών της εταιρίας.

Η Επιτροπή Αμοιβών, ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι αρμόδια για τη διαμόρφωση, έλεγχο εφαρμογής και περιοδική αναθεώρηση της πολιτικής αποδοχών της Εταιρίας , λαμβάνοντας υπόψη   τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των μετόχων, των επενδυτών και των εργαζομένων καθώς και το δημόσιο συμφέρον, προσανατολίζεται δε στη μακροπρόθεσμα συνετή και χρηστή διαχείριση της  Εταιρίας  και την αποτροπή ή την ελαχιστοποίηση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων που αποβαίνουν σε βάρος αυτής της διαχείρισης.

Μέλη και θητεία της Επιτροπής  Αμοιβών

 

Τα μέλη της Επιτροπής Αμοιβών επιλέγονται και διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Επιτροπή Αμοιβών απαρτίζεται από από δύο μέλη και ως πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Η Επιτροπή επικουρείται από τον Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού, ο οποίος έχει δικαίωμα να παρίσταται στις συνεδριάσεις της Επιτροπής και να συμμετέχει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι ανάλογη με τη θητεία του Δ.Σ