Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας
Η εταιρεία Μπήτρος Συμμετοχική Α.Ε. ανακοινώνει βάσει του Ν.3556/2007 (άρθρο 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κος Ιωάννης Μπήτρος του Παναγιώτη, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας - υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005 - προέβη την 08/02/2008 σε αγορά 1.425 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, συνολικής καθαρής αξίας 3.396,90 €.